Molen De Hoop

Molen De Hoop

De Hoop was een ronde stenen beltmolen. Deze stond aan de Molenstraat in Winterswijk.

In 1855 is Geelink de molenaar.
In januari 1914 wordt de molen geveild in het bekende cafe “Boer Balink”, de nieuwe eigenaar wordt dan L. Schwarz. Deze laat de molen onmiddellijk slopen.

 

 

De krant meldt in april van dat jaar:

“De Hoop is verdwenen of liever zij staat op het punt van verdwijning.
Wie weet hoeveel jaren ze daar stond als bewijs van het echt, karakteristiek Hollandsche ook hier te vinden en als blijde uitkomst van zoovelen landbouwers en dorpers, die hun graan daar lieten malen. De opmerking werd ons meermalen gemaakt, dat midden in het dorp nog een molen aangetroffen werd.
Voor jaren terug lag ook de Hoopmolen buiten het dorp.
De bebouwde kom heeft zich ondertusschen uitgebreid en daardoor leek de molen menigeen misplaatst.
En thans…. men is bezig de molen te sloopen, zoodat een antiek Winterswijksch stukje weldra tot het verledene zal behooren.
Moge de molen evenwel den weg van al het aardsche opgegaan zijn, de naam “Molenpad” zal echter tot in eeuwige dage blijven heriineren aan de plek waar eens “De Hoop” molen gestaan heeft.”